جغجغه و آچار جغجغه

آچار جغجغه ابزاری دستی برای بازکردن یا بستن جغجغه در کامیونها و سایر ماشینهای سنگین استفاده می‌شود. این ابزار با عنوان « آچار جغجغه ای » دارای یک سر آچار جغجغه‌ای است.

کلیه جغجغه های مخصوص خودروهای باربری نیز در فروشگاه موجود است.

شماره های تماس:

021-66754708

021-66754709

Showing all 2 results